G-88SDS0FFW9

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ UFA169.BET

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ (ข้อตกลง) ได้กำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ufa169.bet ของคุณ (เว็บไซต์ หรือ บริการ) และผลิตภัณฑ์และบริการใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า บริการ ) ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (ผู้ใช้, คุณ หรือ ของคุณ) และ UFABET (UFABET, เรา หรือ ของเรา) หากคุณกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามธุรกิจหรือนิติบุคคล ซึ่งในกรณีนี้คำว่า ผู้ใช้ คุณ หรือ ของคุณ จะหมายถึง ให้กับนิติบุคคลดังกล่าว

หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณควรไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และห้ามเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ โดยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ คุณต้องรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อตกลงนี้

คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ UFA169.BET แม้จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยตัวคุณก็ตาม และจะถูกควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณทั้งหมด

ข้อห้ามใช้

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา:

  • (a)เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดต่อกฎหมาย
  • (b)ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย
  • (c)ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎหมายในประเทศ หรือกฎหมายท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ
  • (d)ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  • (e)เพื่อก่อกวน ละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องความแตกต่างทางเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ
  • (f)เพื่อส่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
  • (g)เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายทุกประเภท ซึ่งอาจนำไปใช้ในลักษณะใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม ด้านอินเทอร์เน็ต
  • (h)เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม แฮ็ค ไฮแจ๊ค
  • (i)เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม จารีต
  • (j)แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรือทางด้านอินเทอร์เน็ต

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติงดใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามตามที่กล่าวมา

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับจากกฎหมายทั่วไป หรือส่วนได้ส่วนเสียในหรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องให้สละสิทธิ์ , สิทธิ์ในการประดิษฐ์ สิทธิ์ในการใช้งาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทั้งหมด ในทุกกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม และรวมถึงแอปพลิเคชันและสิทธิ์ในการสมัครและรับสิทธิ์ทั้งหมด สิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าว และสิทธิ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าทั้งหมด หรือรูปแบบของการคุ้มครองและผลจากกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะดำรงอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาใด

ๆ ที่เป็นของ UFA169.BET หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่กับ UFA169.BET แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟฟิกและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ UFA169.BET หรือผู้อนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟฟิกและโลโก้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ

การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณทำให้คุณไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตในการทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้าของ UFA169.BET หรือบุคคลที่สาม

 

ด้านเนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ (รวมเรียกว่า เนื้อหา) ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความซื่อตรง ความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งมาทั้งหมด เราอาจต้องตรวจสอบและตรวจเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งมาหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา อนุญาตให้เราเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง ฟอร์แมตใหม่ แสดง และดำเนินการเนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อคุณเท่านั้น

ไม่จำกัดการรับรองหรือการรับประกันใดๆ เหล่านั้นทั้งหมด เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดก็ตาม ที่ละเมิดนโยบายของเราหรืออยู่ในดุลยพินิจที่เหมาะสมของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เป็นอันตราย คุณยังยินยอมให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

ด้านข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด UFA169.BET บริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตจะต้องรับผิดต่อบุคคลใดๆ ที่ก่อความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ ยอดขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดหวัง การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) อย่างไรก็ตามที่เกิดจากทฤษฎีความรับผิดใดๆ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด สัญญา การละเมิด การรับประกัน การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ แม้ว่าฝ่ายที่รับผิดจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรืออาจคาดการณ์ถึงความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตามทั้งหมด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ UFA169.BET และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนเงินไม่เกินหนึ่งดอลลาร์หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จ่ายจริง เป็นเงินสดให้กับ UFA169.BET ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนหน้าเหตุการณ์แรกหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดและการยกเว้นยังมีผลบังคับใช้หากการแก้ไขนี้ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียหรือความล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้กับคุณอย่างเต็มที่ที่สุด

ด้านการชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า UFA169.BET และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดใดๆ จากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้น จากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามใดๆ ที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และใช้บริการของคุณ หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาในส่วนของคุณ

ด้านข้อมูลสำรอง

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในการดูแลสำรองข้อมูลของคุณ ตามโอกาสและตามสถานการณ์ โดยไม่มีข้อผูกมัด เราสามารถกู้คืนข้อมูลบางส่วนของคุณหรือทั้งหมดที่ถูกลบ ณ วันและเวลาที่แน่นอน ซึ่งเราอาจสำรองข้อมูลไว้สำหรับของเราเอง วัตถุประสงค์ เราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่คุณต้องการจะพร้อมใช้งานทันที

เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

ถึงแม้ว่าเว็บไซต์และบริการอาจเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆได้ เราไม่ได้กล่าวถึงการอนุมัติจากสมาคม การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เชื่อมโยงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่วนไหน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นที่ชัดเจนในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และเราไม่รับประกันการเสนอของธุรกิจหรือบุคคลอื่นๆ หรือเนื้อหาของทรัพยากรของพวกเขา

เราไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นใด คุณควรตรวจสอบข้อความทางกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ที่คุณเข้าถึงผ่านเชื่อมต่อบนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลนอกไซต์อื่น นั่นจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

สามารถแยกส่วนได้

อาจใช้สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้และจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และตั้งใจจำกัดไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ข้อตกลงนี้เกิดขึ้น ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากบทบัญญัติหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ คู่กรณีฝ่ายต่าง ๆ ตั้งใจที่จะให้ข้อกำหนดหรือส่วนที่เหลือทั้งหมดประกอบกันเป็นข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สาระสำคัญในที่นี้ และบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลือทั้งหมดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เต็มที่

ด้านเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของทางเรา เมื่อเราดำเนินการ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ โพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้กับเรา

ข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแทน การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ระบุในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างเต็มใจ

ส่วนการระงับข้อพิพาท

การก่อตัว การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสาระและวิธีพิจารณาคดีของประเทศไทย โดยจะไม่คำนึงถึงกฎว่าด้วยความขัดแย้งหรือการเลือกใช้กฎหมาย และในขอบเขตที่บังคับใช้ได้ กฎหมายของประเทศไทย เขตอำนาจศาลพิเศษและสถานที่สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้คือศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และคุณยอมรับในขอบเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังที่กล่าวมา

คุณขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในทุกการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้ทั้งหมด

สามารถติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม สงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างได้ทันที:

https//ufa169.bet/contact-us

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2023